Velkommen til vår hjemmeside

Slekts- og lokalhistorisk forening er en forening for de som er interessert i lokalhistorie, og som er interessert i å finne ut litt om hvor besteforeldre og eldre generasjoner kom fra, og hva de arbeidet med.

 Foreningen har eget medlemsblad, ”YGGDRASIL” (se egen omtale), som kommer ut med 4 nummer i året. Videre har foreningen flere medlemstreff i året, hvor det er korte innledningsforedrag om hendelser og personer.

 Det legges også opp til utflukter i løpet av året, samt kurs for de som ønsker det.

 Foreningen er spesielt opptatt av å samle og utgi litt om forholdene på bygdene i gamle Tromsøysund kommune, hvem som bodde der og hvordan hverdagen deres var. Lån og skanning av gamle bilder er en del av dette prosjektet.

 Vi har fra før en god beskrivelse av forholdene i Tromsø by, i den gamle byhistoria av Nils A. Ytreberg. Gamle Ullsfjord er også beskrevet en del i Lyngen bygdebok, og Hillesøy i ”Kulturbilder fra gamle Hillesøy” samt 3 nyere bøker utgitt av Hillesøyforeninga. Også Balsfjord og Malangen har sine bygdebøker.

 Forholdene i gamle Tromsøysund er derfor noe som mange savner, og som vi prøver å samle inn stoff om. Bakkejord, Mjelde, Sandnessund, Finnvik-Futrikelv, Ringvassøy og Straumsbukta er ferdig. Slåttnes og innlandet står nå for tur.

 Forøvrig er det også viktig å fokusere på Tromsø som bysentrum, og den betydning dette har hatt for utviklinga.

”YGGDRASIL” er foreningens medlemsblad. Dette kommer ut 4 ganger i året og har forskjellig stoff som omhandler slektsgranskning eller historiske hendelser. Det kan være slikt som glimt fra bylivet, litt om gårdene i området rundt Tromsø, og de som bodde der, litt om fangst og fiskerier, – og det kan være stoff om mat- og juletradisjoner i nord.

 Bladet tar gjerne i mot innlegg om hendelser fra eldre tider, som kan skape debatt og engasjement.

 Medlemskap koster 320 kr året. Ønsker du å bli medlem, meld til vår kasserer Evald Rotnes, Salarøyvegen 1037, 9103 Kvaløya, tlf. 415 05 778, e-post: evaldro@wavelan.no, og betal inn 320 kr til konto: 9731.05.89385. Husk å merke med ditt navn.

 Foreningen mottar gjerne ”grasrot”-midler – org.nr. er 994 685 619.

 Vedtekter for Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø

(Vedtatt på årsmøte 26. februar 2011)

 § 1

Foreningas navn er ”Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø”.

 § 2

Foreninga har til formål å fremme arbeid og interesse for slekts- og lokalhistorie.

§ 3

Foreninga har årsbetalende medlemmer og er åpen for alle.  Kontingenten fastsettes av årsmøtet.  Utmelding må være foreninga i hende innen årets utgang for å gjelde for året etter.  Giro sendes etter årsskiftet med betalingsfrist 30. april.  Til de som ikke har betalt sendes purring 15. mai med opplysning om strykning fra 1. august.

§ 4

Årsmøtet er foreningas øverste myndighet.  Det holdes ordinært hvert år innen utgangen av mars.  Dagsorden for årsmøtet:

  1. Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Konstituering av møtet med valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding fra styret
  5. Regnskap framlagt av styret, med revisjonsmelding
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsetting av

a. kontingent etter forslag fra styret

b. godtgjøring til styret

8. Budsjett
9. Valg av

a. styreleder for 1 år

b. 2 styremedlemmer – velges for 2 år (2 er ikke på valg)

c. 3 varamedlemmer til styret – velges for 1 år

d. 2 revisorer – velges for 2 år (1 annen hvert år)

e. valgkomite på 2 medlemmer – velges for 2 år (1 annen hvert år) etter forslag fra styret.  Leder er den som har sittet lengst

Foreløpig melding om årsmøtet tas med i årets siste Yggdrasil. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret minst 6 uker før møtet. Ordinær innkalling til årsmøte sendes minst 2 uker før møtet. Utskrift av årsmøteprotokollen sendes medlemmene i vårnummer av Yggdrasil. Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter vedtak i styret eller når en tredjedel av medlemmene  forlanger det skriftlig.

 § 5

Styret leder foreningas virksomhet i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret består av leder som velges for 1 år, 4 medlemmer som velges for 2 år (2 annen hvert år)  og 3 varamedlemmer som velges for 1 år.  Etter valget konstituerer styret seg med valg av nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Styrets leder forplikter foreninga ved sin underskrift. Styret har møte så ofte lederen måtte bestemme, eller når det kreves av minst 2 styremedlemmer. Styret er ansvarlig for å utgi foreningas medlemsblad Yggdrasil, herunder oppnevne/engasjere  redaktør/redaksjon i henhold til § 6. Styret innkaller til årsmøte, medlemsmøter, foredrag, turer og andre aktiviteter i foreningas  regi.

§ 6

Foreninga gir ut medlemsbladet Yggdrasil, fortrinnsvis 4 ganger i året.  Medlemmer har rett til å publisere innlegg av felles interesse gjennom medlemsbladet.  Her publiseres også møter og tiltak i foreningas regi.  Ansvarlig redaktør og eventuell redaksjonskomite oppnevnes/engasjeres av styret.  Redaktøren har det redaksjonelle ansvar. Styret, eller den de bemyndiger, har også ansvar for drift av foreningas nettside og andre medier som foreninga/styret finner formålstjenlig. Det utbetales godtgjøringer i henhold til budsjett.

§ 7

Endring av vedtekt skjer når to tredjedeler av de tilstedeværende på et årsmøte stemmer for  det.  Endring av vedtekt skjer også hvis minst to tredjedeler av de tilstedeværende på to  påfølgende medlemsmøter stemmer for det.  Det skal være minst 5 uker mellom de to møtene,  med innkalling som til årsmøte.   Oppløsning av foreninga skjer etter samme regler.

§ 8

Dersom foreninga oppløses, skal dens aktiva, med arkiv, bibliotek, samlinger og øvrige  eiendeler gå til formål som fremmer slekts-, personal- eller lokalhistorie i Troms.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *